Ogólne warunki naprawy w serwisie BCS Moto Horiz Warszawa

 • Naprawy wykonywane w BCS Moto Horiz Warszawa, są na żądanie Klienta, na podstawie sporządzonej przez Serwis karty zlecenia.
 • Na karcie zlecenia wpisywane są dane Klienta oraz dane pojazdu lub urządzenia. Ponadto karta zlecenia zawiera przewidywany zakres czynności naprawczych do wykonania.
 • Przed oddaniem pojazdu, bądź urządzenia do naprawy w serwisie BCS Moto Horiz, Klient zobowiązany jest, przekazać wykaz przedmiotów znajdujących się w pojeździe lub przedmiotów przekazanych wraz z urządzeniem, a niepołączonych z nim trwale.
 • Na życzenie Klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu bądź urządzenia dającego się ustalić w czasie czynności przyjęcia z określeniem kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie oszacowania.
 • Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych, Doradca serwisu BCS Moto Horiz, poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzenia zakresu usług. Formę zatwierdzenia (pisemna, ustna, e-mail, faks) każdorazowo określi Serwis. W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy, a mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu bądź urządzenia, Serwis uprzedzi Klienta o konieczności usunięcia takich usterek.
 • Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości naszego Serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu czy urządzenia po upływie terminu ustalonego jako przewidywany termin w karcie zlecenia, chyba że usługa nie została do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powyższego terminu odbioru, Serwis prześle Klientowi drogą pocztową wezwanie z podaniem dodatkowego terminu na odbiór. Gdy w terminie dodatkowym Klient nie odbierze pojazdu bądź urządzenia, zapłaci Serwisowi karę umowną w wysokości 80 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną.
 • Nieodebranie pojazdu lub urządzenia w ciągu 6 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z pkt. 6 oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia się rzeczy. Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy lub urządzenia.
 • Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie cenników obowiązujących w Serwisie w momencie składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz części zamiennych znajdują się w Serwisie i na stronie BCS Moto Horiz oraz na żądanie Klienta będą mu przedstawione do wglądu. Należność za wykonane zlecenie jest płatna na podstawie wystawionej na dzień odbioru faktury lub gotówką, kartą płatniczą przed wydaniem pojazdu bądź urządzenia lub inną formą płatności wskazaną przez Serwis (przelew). Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu lub urządzenia oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej – począwszy od dnia wymagalności.
 • W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie powyższego zlecenia naprawy, Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowiącym jego własność samochodzie lub urządzeniu bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX itp.
 • Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt. powyżej. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmującej się przechowaniem rzeczy tego rodzaju, bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta.
 • Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty Serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.
 • Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Serwisu.
 • Administratorem Państwa danych osobowych, jest Spółka Horiz Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi naprawy (podstawa prawna umowa) oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna: realizacja wymogów prawnych). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Klient ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.
 • W celu realizacji przysługujących Klientowi praw z tytułu naprawy w naszym serwisie, Klient powinien się zgłosić wyłącznie do naszego serwisu.
 • Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji o statusie zlecenia serwisowego dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej.